Kolejne spotkanie integracyjne rodzin!
W dniu 27 lipca w sobotę Anno Domini 2019 roku, podczas VII Komorowskiej Biesiady Historycznej: "Lato średniowiecza", załoga zamku Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie obóz rozstawi i swój sztandar rozwinie. A wszystko by móc ugościć Wasze rodziny i nacieszyć się spotkaniem. Celem naszej biesiady w duchu wieków średnich, będzie integracyja, wspólna zabawa dorosłych i dzieci oraz spotkanie z historią przy pokazach rekonstrukcyjnych, odtwórcach dawnych rzemiosł i tradycyjnej kuchni.
By łatwiej się odnaleźć w ciżbie zgromadzonej gawiedzi, obóz oznaczymy rozstawiając wielki biało - czarny namiot średniowieczny, a sztandar przedstawiać będzie wspiętego czerwonego gryfa na srebrnym polu, który to znak w herbach książąt pomorskich widniał przez wieki.
Spotkanie dzień cały trwać będzie, by każden mógł zakosztować mocy przygotowanych atrakcji, czynnego wypoczynku, pysznej kuchni i wywieźć kosz pełen pozytywnej energii.
Oficjalne przywitanie po Mszy św. w zabytkowym kościele rozpoczniemy,
I jak pewnie się domyślacie … kilka niespodzianek przygotujemy …
Serdecznie zapraszamy

.................................................................................................

 

Informujemy o zmianie godzin pracy Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00 16.00

 

ZAPRASZAMY NA DYŻUR PSYCHOLOGA

 

 

Zapraszam do skorzystania z pomocy  psychologicznej - specjalnie dla Was będę pełniła dyżury w siedzibie Ośrodka.  Odbywać się one będą w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać Ty lub Twoje dziecko – przyjdź!

Zapraszam. Chętnie się z Wami spotkam.

psycholog Marta Mokrzycka

 

 

Jeśli chcesz być jeszcze lepszym rodzicem,

skutecznej rozwiązywać problemy wychowawcze, lepiej porozumiewać się z dzieckiem, pomagać mu w radzeniu sobie z uczuciami, wspierać jego rozwój,

skorzystaj z psychoedukacyjnych warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Zajęcia prowadzone są  metodami aktywnymi, które pozwalają ćwiczyć zdobywane umiejętności


w praktyce. Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat POA pod telefonem 94 343 25 62.

 

Osoby prowadzące: mgr Marzena Weber – psycholog, mgr Dominika Tłuszczak - pedagog

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GRUPA ROZWOJOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W WIEKU 8-12 LAT

 

Ogłaszamy zapisy do grupy rozwojowej dla dzieci i młodzieży po przysposobieniu .

Nabór uczestników prowadzimy do końca lutego 2019r.

Rozpoczęcie spotkań z dziećmi jest zaplanowane na marzec tego samego roku.

 

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do:

  • przeżycia i przepracowania problemów wieku dorastania z uwzględnieniem specyfiki trudności u dziecka adoptowanego
  • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, samoświadomości przeżywanych emocji oraz ich okazywania w sposób adekwatny do sytuacji
  • wyrażania siebie w sposób asertywny
  • odnajdywania siebie w relacjach społecznych
  • zwiększenia poczucia własnej wartości oraz skuteczności
  • świadomego przeżywania w grupie rówieśniczej doświadczenia bycia przysposobionym

 

Uczestnictwo w grupie będzie poprzedzone konsultacją indywidualną.                

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr tel.: 94 343 25 62.

 

Prowadzący:

Marta Mokrzycka– terapeuta

Marzena  Weber – koterapeuta

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Informacja

W związku  z  ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
dnia 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległosci Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), informujemy, iż Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie w tym dniu będzie
nieczynny.

 

 

Dnia 29.10.2018r. na godzinę 17:00 zapraszamy do siedziby POA na spotkanie dla osób, które są najbliższe obecnej rodzinie adopcyjnej lub kandydatom na rodziców adopcyjnych.
Spotkanie i rozmowa z pedagogiem Ośrodka może Państwu pomóc w zrozumieniu specyfiki tematyki rodzicielstwa adopcyjnego. 
Proszę, rodzice adopcyjni obecni i przyszli, zachęćcie swoich najbliższych do skorzystania z zaproponowanej przez Ośrodek formy pomocy.
Czekamy na Was!

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: a.burek@ta.pl.

Do zakresu działania Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz przepisów wewnętrznych. Publiczny Ośrodek Adopcyjny gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, sądy i ich organy pomocnicze, instytucje oświatowe, podmioty lecznicze, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne).

Dane osobowe przetwarzane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji uregulowanymi odpowiednimi ustawami kompetencyjnymi. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie wprowadzonej zarządzeniem dyrektora nr 6 z dnia 24 maja 2018 r.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres l.jeczkowski@ta.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:


Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. 

.........................................................................................................................................................................................................................................Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

przyjmuje ws. skargi / wnioski

codziennie w godzinach:

- poniedziałek: 11.00-19.00

- wtorek-piątek: 8.00-16.00

.....................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------
List Gratulacyjny
"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania i szacunku za godną naśladowania postawę podczas realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Pragnę wyazić podziękowania za Pani nieoceniony wkład w budowanie systemu wsparcia i opieki dla osób tego wymagających. Pani ofiarność, cierpliwość oraz kompetencje zawodowe zasługują na szczególne wyróżnienie.
Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę wytrwałości w dalszej pracy oraz satysfakcji z osiągniętych celów."

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski


           Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie przy współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie oraz Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie - Grupa Ratownictwa PCK Koszalin w dniu 16 listopada 2017 roku rozpoczął cykl warsztatów z udzielania pierwszej pomocy medycznej ukierunkowanej na małe dzieci. Warsztaty skierowane są do osób prowadzących rodziny zastępcze. Pozytywne wrażenia z ubiegłorocznego udziału rodzin w pierwszym z cykli zaowocowało dużym zainteresowaniem wśród opiekunów. Pomimo ograniczonej liczby miejsc zgłaszały się kolejne chętne rodziny zastępcze do wzięcia udziału w warsztatach.

Ratownik medyczny Pan Adrian Lis wykazał się dużą umiejętnością prowadzenia warsztatów w sposób ciekawy i angażujący uczestników do czynnego brania w nich udziału. Wolontariusze PCK, którzy również uczestniczą podczas warsztatów są bardzo pomocni w trakcie samodzielnego wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego np. przy zabiegach resuscytacji.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przez uczestników pomoże im w codziennej opiece nad powierzonymi im dziećmi. Kolejne spotkania z tego cyklu przewidziane są na 23 i 24 listopada.

Pragniemy podziękować Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie za sfinansowanie tegorocznego projektu. Ratownikom zaś za poświęcony nam czas. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do wyedukowania oraz utrwalenia zachowań ratujących ludzkie życie.


 

 


Osoby prowadzące zespół terapeutyczny zapraszają również do korzystania z pomocy
psychologicznej i pedagogicznej. Zainteresowanych zapraszamy na spotkania indywidualne.
Kontakt telefoniczny pod numerem: 94 343 25 62.

Anna Rutkowska i Barbara Tabaka - Tomczyk


Promować ideę adopcji można na różne sposoby …. można organizować konferencje a można też podarować coś praktycznego. W tym przypadku umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci.

W dniu wczorajszym zakończyliśmy warsztaty dla  rodzin zastępczych z udzielania pierwszej pomocy medycznej ukierunkowanej na małe dzieci, organizowane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie. W warsztatach udział wzięły rodziny z Koszalina, powiatu koszalińskiego, białogardzkiego oraz szczecineckiego. Łącznie w trzech spotkaniach (07.06.2016 r., 14.06.2016 r., 22.06.2016 r.) udział wzięło 26 rodziców i opiekunów.  Prowadzący warsztaty Pan Remigiusz Wojcieszonek wykazał się fachową wiedzą,  doświadczeniem zawodowym i dużą umiejętnością prowadzenia zajęć. Po każdym ze spotkań uczestnicy deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Zadowoleni byli ze zdobytej wiedzy. Z pewnością przyniesie wymierne korzyści w opiece nad dziećmi
i podniesie kompetencje opiekunów zastępczych.

Serdecznie  dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów Panu Mariuszowi Sikorze  - Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Panu Remigiuszowi Wojcieszonkowi  i Pawłowi Ochimowi z Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

Leszek Jęczkowski


 

Od stycznia 2016r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
poszerza zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i dzieci.

 

Chętnych do skorzystania z pomocy zapraszamy na :

grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, osób borykających się z niepłodnością

♦ terapię rodzinną, małżeńską dla rodziców adopcyjnych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, osób borykających się z niepłodnością.

 

W zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin adopcyjnych oraz zgłoszonych
do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie proponujemy:

pomoc psychologiczną, spotkania indywidualne

♦ pomoc psychologiczną grupową dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistami:

- psycholog Marta Mokrzycka

- psycholog Barbara Tabaka-Tomczyk

- pedagog Anna Rutkowska

 

Kontaktowe numery telefonów:

- tel. 94 343 25 62

- kom. 535 990 029 


 


Publiczny Ośrodek Adopcyjny  w Koszalinie jako partner włączył się do projektu stworzenia historycznej i edukacyjnej
gry planszowej „Wilhelm z Geldrii”. Gra opisuje autentyczne wydarzenie jakim było uprowadzenie księcia Wilhelma z Geldrii
w 1388 roku niedaleko Sławna i przenosi osoby grające w dzieje średniowiecznego Pomorza.
Celem gry jest oczywiście zabawa i integracja graczy, ale również nauka historii.

Gra przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów a rozdawana jest przez nasz Ośrodek w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych  i świetlicach, z którymi współpracujemy.

Mamy nadzieję, że spodoba się  graczom i przyniesie dużo radości, wspólnie spędzonych chwil,
zdrowej rywalizacji i zaszczepi zainteresowanie historią.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DSR-I-8307.17.1.2015.MT
z dnia 2 lipca 2015 r. został zatwierdzony autorski program "Adres tymczasowy: Opieka zastępcza".
Program skierowany jest głównie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II